RoofVent® RP

Krovni ventilacioni uređaj sa ubacivanjem i odsisavanjem vazduha kao i povratom energije i sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

 • Ventilacija prostorije bez promene bilansa vazduha.
 • Ušteda rekuperacijom od 78% (suvo).
 • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

Uređaj sa tretiranjem ubacnog i odsisnog vazduha sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje prostorija do 25 m visine; opremljen sa visoko efikasnim usmerivačem vazduha; maksimalna pokrivna površina po uređaju je 480 m² (veličina 6), odnosno 797 m² (veličina 9).

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Nadkrovni uređaj sa rekuperatorom
 • Podkrovni uređaj
  – Vezna sekcija
  – Grejna/rashladna sekcija
  – Vrtložna komora
 • Regulacioni elementi
 • Opcioni elementi

Sistem toplotne pumpe se sastoji od sledećih elemenata:

 • Toplotna pumpa Belaria® VRF (33, 40, 67)
 • Konvertorska ploča
 • Ekspanzioni ventil

Pregleg funkcija:

 • Dovođenje svežeg vazduha
 • Izbacivanje otpadnog vazduha
 • Grejanje toplotnom pumpom
 • Hlađenje toplotnom pumpom
 • Povrat toplote sa visokoefikasnim pločastim izmenjivačemtoplote
 • Filtriranje svežeg i odsisnog vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću vrtložne komore

RoofVent® RP uređaji su opremljeni toplotnom pumpom vazduh/vazduh koja decentralizovano vrši grejanje i hlađenje. Na taj način, uređaj koristi energiju okolnog vazduha za ekološko grejanje i hlađenje objekta. Ventilacioni sistem je osmišljen da bude potpuno decentrali zovan, što nudi sledeće glavne prednosti:

■ Brzo i jednostavno projektovanje
■ Niže investicione troškove jer nije potrebna cevna mreža za distribuciju grejnog/rashladnog medijuma
■ Sigurniji rad sistema jer su više uređaja